PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k územnímu/stavebnímu řízení 

Projektová dokumentace k územnímu / stavebnímu řízení je zpracována podle vyhlášky o dokumentaci staveb. Na její přípravě spolupracujeme se specialisty, kteří zpracovávají jednotlivé oddíly (např. statika, požárně bezpečnostní řešení, vytápění, elektro, průkaz energetické náročnosti, atp.) 
Po získání všech potřebných stanovisek a vyjádření podáme dokumentaci na stavební úřad. Na závěr vám předáme platné stavební povolení. 
Projektovou dokumentaci Vám předáme v tištěné a digitální formě. S projektovou dokumentací pro stavební povolení je možné realizovat jednoduchou stavbu svépomocí.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro provádění stavby 
Prováděcí projektová dokumentace podrobně specifikuje jednotlivé části stavby, včetně detailů, výkazů výměr a položkového rozpočtu. Na její přípravě spolupracujeme se specialisty, kteří zpracovávají jednotlivé oddíly (např. statika, vytápění, elektro, atp.) 
Tato dokumentace je podkladem pro výběr zhotovitele stavby a následnou realizaci. Je nezbytná u technologicky náročnějších staveb, staveb realizovaných dodavatelsky či u veřejných zakázek. Projektovou dokumentaci Vám předáme v tištěné a digitální formě.

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 

Pokud dojde v průběhu stavby k drobným úpravám, zhotovíme dokumentaci skutečného provedení stavby, která je podkladem pro kolaudaci.