PRO VÁS / STAVBA

POSTUP

u novostaveb a rekonstrukcí

1) Úvodní schůzka a prohlídka
2) Průzkumy a rozbory
3) Architektonická studie
4) Projektová dokumentace k územnímu/stavebnímu řízení
5) Projektová dokumentace pro provádění stavby
6) Autorský dozor na stavbě
7) Dokumentace skutečného provedení

PODROBNĚ

1) ÚVODNÍ SCHŮZKA A PROHLÍDKA
Na úvodní schůzce se seznámíme a probereme vaše představy a požadavky, ze kterých společně sestavíme podrobné zadání projektu. Důležitou součástí zadání je stanovení rozpočtu na realizaci. Než začneme hledat optimální řešení, prohlédneme si dané místo a řekneme Vám, jaké jsou možnosti využití Vašeho pozemku či objektu. Následně zpracujeme cenovou nabídku.

2) PRŮZKUMY A ROZBORY
Jsou určeny vždy individuálně, u novostaveb jde zpravidla o:
- geologické zaměření (polohopis, výškopis) - provádí geodeti
- inženýrsko-geologický průzkum (sonda bagrem do podloží) - provádí bagrista a geolog
- radonový průzkum - provádí specializovaná firma pro měření radonu
U rekonstrukcí nejčastěji přibývá:
- zaměření a digitalizace stávajícího stavu - provádí D+A
- mykologický a biotický posudek (určení dřevokazných hub a škůdců) - provádí specializovaná firma
- měření funkčnosti hromosvodů - provádí elektrikáři

3) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
Podle zadání zpracujeme optimální řešení místa, nebo stavby. Na následné osobní schůzce Vám jej představíme a probereme Vaše požadavky a možnosti jejich zapracování. Následně dokončíme do finální podoby.
Výsledkem architektonické studie je ucelený návrh, který obsahuje identifikační údaje, situaci, půdorysy jednotlivých podlaží (včetně dispozičního rozmístění nábytku), vizualizace exteriéru stavby, materiálové a konstrukční řešení. Studii Vám předáme v tištěné a digitální formě. Architektonická studie je zhmotněním představ a vzájemné spolupráce architekta a investora. Je důležitým podkladem pro následné jednání s úřady.

4) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k územnímu/stavebnímu řízení
Projektová dokumentace k územnímu / stavebnímu řízení je zpracována podle vyhlášky o dokumentaci staveb. Na její přípravě spolupracujeme se specialisty, kteří zpracovávají jednotlivé oddíly (např. statika, požárně bezpečnostní řešení, vytápění, elektro, průkaz energetické náročnosti, atp.)
Po získání všech potřebných stanovisek a vyjádření podáme dokumentaci na stavební úřad. Na závěr vám předáme platné stavební povolení.
Projektovou dokumentaci Vám předáme v tištěné a digitální formě. S projektovou dokumentací pro stavební povolení je možné realizovat jednoduchou stavbu svépomocí.

5) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro provádění stavby
Prováděcí projektová dokumentace podrobně specifikuje jednotlivé části stavby, včetně detailů, výkazů výměr a položkového rozpočtu. Na její přípravě spolupracujeme se specialisty, kteří zpracovávají jednotlivé oddíly (např. statika, vytápění, elektro, atp.)
Tato dokumentace je podkladem pro výběr zhotovitele stavby a následnou realizaci. Je nezbytná u technologicky náročnějších staveb, staveb realizovaných dodavatelsky či u veřejných zakázek. Projektovou dokumentaci Vám předáme v tištěné a digitální formě.

6) AUTORSKÝ DOZOR na stavbě
Pro kvalitní výsledek je důležitá spolupráce s architektem i v průběhu realizace. Jako autoři známe projekt nejen tak, jak je nakreslen na papíře, ale se všemi souvislostmi, které se v průběhu navrhování vyskytly. Kontrolou na stavbě předejdeme různým "vylepšením" zhotovitelů tak, aby jste byli s výsledkem spokojeni.

7) DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
Pokud dojde v průběhu stavby k drobným úpravám, zhotovíme dokumentaci skutečného provedení stavby, která je podkladem pro kolaudaci.